سخن روز
  • نیازمندیهای مردم که [به شما مراجعه می کنند] از نعمت های الهی است پس نعمت ها را افسرده نسازید [یعنی مبادا با رنجاندن مردم نیازمند کفران نعمت کنید] - امام حسین (ع)
  • «خدمت به خلق» از والاترین مظاهر عبادت است

ارتباط با ما

     آذربایجان شرقی-شهرستان مرند-شهرکشکسرای-بلوار شهید خلفی- شهرداری کشکسرای

   041-2142422

    041-2142816

بهزاد شکری

سمت: مسئول دفتر شهردار

ارتباط: Behzad.manager9@gmail.com