سخن روز
  • نیازمندیهای مردم که [به شما مراجعه می کنند] از نعمت های الهی است پس نعمت ها را افسرده نسازید [یعنی مبادا با رنجاندن مردم نیازمند کفران نعمت کنید] - امام حسین (ع)
  • «خدمت به خلق» از والاترین مظاهر عبادت است

شهرداری

کارمندان شهرداری کشکسرای

مسئول شهرسازی شهرداری

مهندس حامد نریمانی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری