سخن روز
  • نیازمندیهای مردم که [به شما مراجعه می کنند] از نعمت های الهی است پس نعمت ها را افسرده نسازید [یعنی مبادا با رنجاندن مردم نیازمند کفران نعمت کنید] - امام حسین (ع)
  • «خدمت به خلق» از والاترین مظاهر عبادت است

اعضای شورای شهر کشکسرای دوره ششم

مهندس رسول رزمی ( رئیس شورا )

حسن حسن نژاد ( نائب رئیس شورا)

رضا نوتاش ( شورای شهرستان و سخنگو )

رضا کریمی (منشی شورا)

علی رضاپور (خزانه دار)