انتصاب شهردار جدید

جناب آقای مهندس رضا دانائی به سمت شهردار کشکسرای  انتصاب گردید.